Wiki

Personal wiki of Goran Jurić


hr:debian:windowsfilesharing

Windows File Sharing (Samba)

Samba je dostupna kao paket u repozitoriju, stoga je instaliravamo sa:

apt-get install samba

Kada se prilikom instalacije pojavi pitanje:

Please specify the workgroup you want this server to appear to be in
when queried by clients. Note that this parameter also controls the domain
name used with the security=domain setting.

Workgroup/Domain Name:

upišite WORKGROUP, ili koju već Workgroup koristite na svom Windows računalu.

Na pitanje:

If your computer gets IP address information from a DHCP server on the
network, the DHCP server may also provide information about WINS servers 
("NetBIOS name â servers") present on the network. This requires a change
to your smb.conf file so that DHCP-provided WINS settings will automatically
be read from /etc/samba/dhcp.conf.

The dhcp3-client package must be installed to take advantage of this feature.

Modify smb.conf to use WINS settings from DHCP?

Odgovorite sa NO.

Privatni korisnički folderi

Editirajte konfiguracijsku datoteku /etc/samba/smb.conf:

nano /etc/samba/smb.conf

Otkomentirajte liniju security = user kako bi samo korisnici koji imaju korisnički račun na serveru mogli pristupiti share-u.

Potražite dio koji počinje sa [homes]. Ispod njega se nalazi linija writable = no koju treba promijeniti u writable = yes kako bi korisnici imali write privilegije u svom direktoriju.

Nakon podešavana vrijeme je za restart Samba servisa:

invoke-rc.d samba restart

Prilikom instalacije Debiana sam osim root korisnika morao kreirati još jednog korisnika, u mom slučaju taj se korisnik zove gog. Kako bi on imao dozvolu pristupa svom korisničkom direktoriju moramo mu dodati grupu users.

usermod -a -G users gog

Korisnike koji još uvijek ne postoje na sistemu treba kreirati te dodati ih u grupu users:

useradd koriscnicko_ime -m -G users

Nakon što smo kreirali sve korisnike, potrebno im je dodijeliti lozinke za pristup share-u.

smbpasswd -a korisnicko_ime

Korisnik svom share-u pristupa sa Start→Run… \\ip-adresa-servera\ [enter]. Nakon čega mora unijeti svoje korisničko ime i lozinku koju smo mu dodijelili pomoću naredbe smbpasswd. Nakon autentifikacije vidjet će svoj folder, sve što tamo snimi nalazi se na server u /home/korisnicko_ime/.

Zajednički folder

Ideja je kreirati zajednički folder u koji će svi korisnici koji imaju korisnički računa na serveru moći pisati i brisati. Neka se folder u ovom primjeru zove dokumenti, a pokazivat će na /home/dokumenti/.

mkdir /home/dokumenti

Grupa koja je vlasnik direktorija zvat će se users, a privilegije pisanja u njega će imati svi korisnici koji pripadaju grupi users.

chown root:users /home/dokumenti/
chmod g=rwx /home/dokumenti/

Editirajmo ponovo /etc/samba/smb.conf:

nano /etc/samba/smb.conf

i dodajmo na kraj:

[[Dokumenti]]
    comment = Zajednicki dokumenti
    path = /home/dokumenti
    valid users = @users
    force group = users
    create mask = 0660
    directory mask = 0771
    writable = yes

I za kraj nam ostaje samo još jednom resetirati Sambu:

invoke-rc.d samba restart

Svaki korisnik koji se spoji na Windows share imat će pristup svom korisničkom folderu (ostali korisnici ne vide tuđe korisničke direktorije) i zajedničkom folderu imena Dokumenti.

hr/debian/windowsfilesharing.txt · Last modified: 2015/03/13 23:29 (external edit)