Wiki

Personal wiki of Goran Jurić


hr:debian:jabber

Jabber (Openfire)

Instalacija Jave

Openfire Jabber server je napisan u Javi, stoga ćemo prvo morati instalirati Javu. Da bi to mogli napraviti na Debianu, potrebno je dodati non-free repozitorije. Editirajte /etc/apt/sources.lst

nano /etc/apt/sources.list

Na kraju linija:

deb http://ftp2.de.debian.org/debian/ etch main
deb-src http://ftp2.de.debian.org/debian/ etch main

Treba dodati “non-free” tako da one izledaju ovako:

deb http://ftp2.de.debian.org/debian/ etch main non-free
deb-src http://ftp2.de.debian.org/debian/ etch main non-free

Ponovo pokrenite:

apt-get update

Instalirajte Sun Java Runtime Environment:

apt-get install sun-java5-jre

Podešavanje MySQL-a

Iako Openfire može raditi s tekstualnom datotekom, mi ćemo ga podesiti tako da podatke čuva u bazi podataka.

Kreirajmo bazu koja se zove jabber

mysqladmin -u root -p create jabber

Morat ćete unijet lozinku root korisnika MySQL-a, koja ne mora biti nužno jednaka lozinci root korisnika na računal. Dotičnu lozinku ste postavili prilikom instalacije MySQL-a.

Kreirajmo sada korisnika koji će imati sva prava nad bazom “jabber”. Openfire će se na bazu spajati kao dotični korisnik. Spojimo se prvo na MySQL:

mysql -u root -p

Nakon što unesete lozinku, trebali bi vidjeti prompt “mysql>”, unesite:

GRANT ALL PRIVILEGES ON jabber.* TO 'jabber'@'localhost' IDENTIFIED BY 'jabber-lozinka';

Ukoliko je naredba usješno izvedena trebali bi vidjeti: “Query OK, 0 rows affected”. Izađite iz MySQL-a tako da upišete “exit”. “jabber-lozinka” je proizvoljna lozinka koju će Openfire koristiti za spajanje na bazu.

Instalacija Openfire-a

Službene upute za instalaciju Openfire-a na Linuxu nalaze se na http://www.igniterealtime.org/builds/openfire/docs/latest/documentation/install-guide.html

Skinite zadnju inačicu Openfire servera sa njihovih stranicu, trenutno je to verzija 3.4.5.

wget http://www.igniterealtime.org/downloadServlet?filename=openfire/openfire_3_4_5.tar.gz

Raspakirajte arhivu:

tar -xvzzf downloadServlet\?filename\=openfire%2Fopenfire_3_4_5.tar.gz

Preselite novonastali direktorij openfire/ u direktorij /opt

mv openfire/ /opt

Pokrenimo Openfire:

/opt/openfire/bin/openfire start

Nakon pokretanja Openfire-a potrebno je spojiti se s internet preglednikom na adresu http://ip-adresa-vaseg-servera:9090 . Ukoliko se ne možete spojiti iz prve, sačekajte malo, Java je spora dok se ne podigne prvi puta.

Ostatak instalacije odrađuje se iz internet preglednika:

 • Jezik odaberite engleski
 • Unesite domenu: npr. jabber.savica.net, jabber.wifihr, jabber.zutaferka.wifihr (ovisno o tome na kojoj domeni se nalazi server)
 • Portove možete ostaviti standardne
 • Za bazu odaberite: Standard Database Connection
 • Iz dropdown-a odaberite MySQL
 • Database URL : jdbc : mysql : / /localhost : 3306 / jabber
 • Username : jabber
 • Password : jabber-password (ili koju lozinku ste već dodijelili korisniku jabber u MySQL-u)
 • Profile setting : Default (osim ukoliko ne želite koristiti LDAP, no da to želite, ne bi niti čitali ove upute :) )
 • Podesite e-mail i lozinku administratora

Nakon što ste završili sa instalacijom možete su ulogirati u Admin konzolu s korisničkim imenom admin i lozinkom koju ste maloprije podesili. I to je sve.

Ukoliko ste primijetili da ne možete ništa upisivati u svoj terminal, to je zato što server nismo pokrenuli u pozadini. Pritisnite Ctrl + C čime ćete ujedno i ugasiti server.

Automatsko pokretanje

Ostaje nam još samo podesiti automatsko podizanje Jabber servera prilikom bootanja servera. Openfire već dolazi sa init skriptom, samo ju je potrebno podesit. Prekopirajte ju u /etc/init.d/ direktorij. Skripta se zove openfired, no mi ćemo ju nazvati jabber:

cp /opt/openfire/bin/extra/openfired /etc/init.d/jabber

Učinimo ju izvršnom:

chmod +x /etc/init.d/jabber

I dodajmo ju u defaultni runlevel:

update-rc.d jabber defaults

Skripta očekuje da Openfire pokreće korisnik “jive” koji trenutno ne postoji na sistemu. Ajmo ga prvo kreirati i dodijelit mu home direktorij /opt/openfire .

adduser --home /opt/openfire --disabled-login --disabled-password --no-create-home jive

Dobit ćemo upozorenje da direktorij i datoteke u direktoriju /opt/openfire ne pripadaju korisniku jive, pa ajmo to popraviti:

chown jive:jive /opt/openfire/ -R

Skripta ima jednu grešku u sebi, stoga editirajmo /etc/init.d/jabber

nano /etc/init.d/jabber

liniju 53:

    CMD="./openfire.sh $1"

treba zamijeniti sa

    CMD="./openfire $1"

Osim što će se Openfire sada automatski paliti kada i server, njime možete upravljati i slijedećim naredbama:

/etc/init.d/jabber start
/etc/init.d/jabber stop

Što je ekvivalentno tome da ste napisali:

invoke-rc.d jabber start
invoke-rc.d jabber stop

Najbrži način je napisati “inv” pa stisnuti <tab> autocomplete će odraditi ostatak.

hr/debian/jabber.txt · Last modified: 2015/03/13 23:29 (external edit)